fbpx

Kup dowolne drzwi firmy WIKĘD, a wybrane skrzydło drzwiowe otrzymasz gratis

Promocja drzwi Wikęd

Skrócone zasady promocji „Kup dowolne drzwi firmy WIKĘD, a wybrane skrzydło drzwiowe otrzymasz gratis”.

 1. Promocja dotyczy wyłącznie cen katalogowych drzwi zewnątrzlokalowych stalowych firmy WIKĘD wraz z montażem.
 2. Promocyjne skrzydło drzwiowe wewnątrzlokalowe nie obejmuje ościeżnic, klamek, podcięć wentylacyjnych i tulei (do nabycia osobno).
 3. Promocja „wybrane skrzydło drzwiowe wewnątrzlokalowe” dotyczy wybranych drzwi, przykładowe modele poniżej.
 4. Promocja nie łączy się z innymi ofertami.

Regulamin:

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Kup dowolne drzwi firmy WIKĘD, a wybrane skrzydło drzwiowe otrzymasz gratis” jest firma TADEUSZ ŁĘPSKI BIURO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE PROHAUS Ul. dr. Bronisława Hagera 17 41-800 Zabrze, (organizator)
 2. Miejscem Promocji są sklepy stacjonarne działające pod adresem:
  1. Salon sprzedaży Zabrze ul. Hagera 17,
  2. Salon sprzedaży Bytom ul. Chorzowska 12,
  3. Salon sprzedaży Grodków ul. Warszawska 36e.
 3. Promocja dotyczy wyłącznie drzwi zewnętrznych stalowych firmy WIKĘD wraz z montażem oraz wybranych modeli skrzydeł drzwiowych wewnątrzlokalowych wskazanych przez sprzedawcę w salonie sprzedaży.
 4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie stacjonarnym transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) produktu, o którym mowa w pkt. 3, informując wcześniej sprzedawcę o chęci skorzystania z promocji.
 5. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie stacjonarnym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 7. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.
 8. Każda ze stron może odstąpić od niniejszego zlecenia w terminie do 24 godzin od daty jego sporządzenia informując o tym pisemnie drugą stronę chyba, że organizator przystąpił do jego wykonywania (np. zlecenia wykonania innym podmiotom czy przesłania zamówienia do producenta, rozpoczęcia innych prac lub czynności).
 9. W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy ze zlecenia w terminie późniejszym, jak mówi pkt.8, Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia 80% wartości zlecenia tytułem odszkodowania za poniesione przez organizatora straty.
 10. Promocja obowiązuje od dnia 16.08.2018 r. do odwołania.
 11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
 12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.prohaus-zabrze.pl/
 13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2018 roku

Zabrze, dnia 17.08.2018 r.

Prohaus Zabrze Darmowy pomiar wycena